THPT Nguyễn Huệ

Diễn đàn »

[Lớp 11] chuyển hoá vật chất lớp 11 (phần 2) [Lấy địa chỉ]

Xem: 2582|Trả lời: 0
dinhthihan Đăng lúc 16-5-2012 16:06:18 |Hiện toàn bài

Câu51: Dung dịch bón phânqua lá phải có:       a/ Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉbón khi trời không mưa.       b/ Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉbón khi trời mưa bụi.       c/ Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bónkhi trời không mưa.       d/ Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bónkhi trời mưa bụi.Câu52: Điều kiện nào dướiđây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?       a/ Có các lực khử mạnh.                          b. Được cung cấp ATP.       c/ Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza       d/ Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.Câu53: Vai trò của canxiđối với thực vật là:       a/ Thành phần của axít nuclêic, ATP,phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoà, đậu quả, phát triển rễ.       b/ Thành phần của thành tế bào, màng tếbào, hoạt hoá enzim.       c/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trongtế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.Câu54: Vai trò của sắt đốivới thực vật là:       a/ Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệplục, hoạt hoá enzim.       b/ Duy trì cân bằng ion, tham gia quanghợp (quang phân li nước)       c/ Thành phần của axít nuclêic, ATP,phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoà, đậu quả, phát triển rễ.       d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoáenzim. Câu55: Quá trình khử nitratdiễn ra theo sơ đồ:       a/                  b/        c/                  d/ Câu56: Thực vật chỉ hấp thuđược dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là:       a/ Dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2).       b/ Nitơ nitrat (NO), nitơ amôn (NH).       c/ Nitơnitrat (NO).                         d/Nitơ amôn (NH).Câu57: Sự biểu hiện triệuchứng thiếu nitơ của cây là:       a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thânkhông bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.       b/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màuvàng.       c/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bịtiêu giảm.       d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và cónhiều chấm đỏ trên mặt lá.Câu58: Cách nhận biết rõrệt nhất thời điểm cần bón phân là:       a/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quảmới ra.       b/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của thâncây.       c/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của hoa.       d/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lácây.Câu59: Trật tự các giaiđoạn trong chu trình canvin là:       a/ Khử APG thành ALPG à cố định CO2 à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 -điphôtphat).       b/ Cố định CO2à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 -điphôtphat) à khử APGthành ALPG.       c/ Khử APG thành ALPG à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 -điphôtphat) à cố địnhCO2.       d/ Cố định CO2 à khử APGthành ALPG à tái sinhRiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) à cố định CO2.Câu60: Khái niệm pha sángnào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?       a/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sángđã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.       b/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sángđã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATPvà NADPH.        c/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sángđã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trongNADPH.       d/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sángđã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.Câu61: Sản phẩm của phasáng gồm có:       a/ ATP, NADPH và O2         b/ ATP, NADPH và CO2       c/ ATP, NADP+và O2          d/ ATP, NADPH.Câu62: Nhóm thực vật C3được phân bố như thế nào?       a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủyếu ở vùng ôn đới và   nhiệt đới.       b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.       c/ Sống ở vùng nhiệt đới.                        d/ Sống ở vùng sa mạc.Câu  63:Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?       a/ Tích luỹ năng lượng.                            b/ Tạo chất hữu cơ.       c/ Cân bằng nhiệt độ của môi trường.           d/ Điều hoà nhiệt độ của không khí. Câu 64: Nhóm thực vật C3 được phân bốnhư thế nào?       a/ Sống ở vùng nhiệt đới.                   b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.       c/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủyếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.       d/ Sống ở vùng sa mạc.Câu65: Phương trình tổngquát của quá trình quang hợp là:                                                                                   Nănglượng ánh sáng       a/ 6CO2 + 12 H2O                             C6H12O6 + 6 O2 +6H2O                                                                                                                          Hệ sắctố                                                                                   Nănglượng ánh sáng       b/ 6CO2 + 12 H2O                                C6H12O6 + 6 O2                                            Hệ sắc tố                                                                                   Nănglượng ánh sáng       c/ CO2 + H2O                            C6H12O6 + O2 + H2O                                                                                                                  Hệ sắc tố                                                                                   Nănglượng ánh sáng       a/ 6CO2 + 6 H2O                               C6H12O6 + 6 O2 + 6H2                                         Hệ sắc tốCâu66: Vì sao lá cây có màuxanh lục?       a/ Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màuxanh lục.       b/ Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màuxanh lục.       c/ Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấpthụ ánh sáng màu xanh lục.       d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sángmàu xanh lục.Câu67: Diễn biến nào dướiđây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?       a/ Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóngôxy.       b/ Quá trình khử CO2           c/ Quá trình quang phân li nước.       d/ Sự biến đổi trạng thái của diệp lục(từ dạng bình thường sang dạng kích thích).Câu68: Khái niệm quang hợpnào dưới đây là đúng?       a/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sửdụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từchất vô cơ (chất khoáng và nước).       b/ Quang hợp là quá trình mà thực vật cóhoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đườngglucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).       c/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sửdụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từchất vô cơ (CO2 và nước).       d/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sửdụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từchất vô cơ (CO2 và nước).Câu69: Pha tối diễn ra ở vịtrí nào trong lục lạp?       a/ Ở màng ngoài.                                                b/ Ở màng trong.       c/ Ở chất nền.                                                     d/ Ở tilacôit.Câu70: Thực vật C4 đượcphân bố như thế nào?       a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủyếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.       b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.       c/ Sống ở vùng nhiệt đới.                     d/ Sống ở vùng sa mạc.Câu71: Những cây thuộc nhómthực vật CAM là:       a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.            b/ Ngô, mía, cỏ ***g vực, cỏ gấu.       c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.  d/ Rau dền, kê, các loại rau.Câu72: Những cây thuộc nhómC3 là:       a/ Rau dền, kê, các loại rau. b/ Mía, ngô, cỏ ***g vực,cỏ gấu.       c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.            d/ Lúa, khoai, sắn, đậu.Câu73: Pha sáng diễn ra ởvị trí nào của lục lạp?       a/ Ở chất nền.                                                     b/ Ở màng trong.       c/ Ở màng ngoài.                                                d/ Ở tilacôit.     Câu74: Về bản chất pha sángcủa quá trình quang hợp là:       a/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+,CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóngO2 vào khí quyển.       b/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2vào khí quyển.       c/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điệntử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khíquyển.       d/ Pha khử nước để sử dụng H+và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2vào khí quyển.Câu75: Những cây thuộc nhómthực vật C4 là:       a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.            b/ Mía, ngô, cỏ ***g vực, cỏ gấu.       c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.      d/ Rau dền, kê, các loại rau.Câu76: Các tilacôit khôngchứa:       a/ Hệ các sắc tố.                             b/ Các trung tâm phản ứng.       c/ Các chất chuyền điện tử.           d/ enzim cácbôxi hoá.Câu77: Thực vật C4 khác vớithực vật C3 ở điểm nào?       a/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánhsáng, điểm bù CO2 thấp.       b/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánhsáng cao, điểm bù CO2 thấp.       c/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánhsáng cao, điểm bù CO2 cao.       d/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánhsáng thấp, điểm bù CO2 cao.Câu78: Ý nào dưới đây khôngđúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?       a/ Cường độ quang hợp cao hơn.                             b/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nướcít hơn.       c/ Năng suất cao hơn.               d/ Thích nghi với những điều kiện khí hậubình thường.Câu79: Chất được tách rakhỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:       a/ APG (axit phốtphoglixêric).            b/ RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).       c/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).      d/ AM (axitmalic).Câu80: Chutrình C4 thích ứng với những điều kiện nào?       a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao,nồng độ CO2 thấp.       b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độCO2, O2 thấp.       c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bìnhthường, nồng độ CO2 cao.       d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độCO2 O2 bình thường.Câu81: Chutrình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vậtnào?       a/ Chỉ ở nhóm thực vật CAM.                     b/ Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.       c/ Ở nhóm thực vật  C4 và CAM.        d/ Chỉ ở nhóm thực vật C3.Câu82: Điểm bù ánh sáng là:       a/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độquang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.       b/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độquang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.       c/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độquang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp.       d/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độquang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.Câu83: Sản phẩm quang hợpđầu tiên của chu trình C4 là:       a/ APG (axit phốtphoglixêric).          b/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).       c/ AM (axitmalic).            d/ Một chất hữu cơ có 4 các bon trongphân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).Câu84: Pha tối trong quanghợp hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ xảy ra trong chu trình canvin?       a/ Nhóm thực vật CAM.              b/ Nhóm thực vật  C4 và CAM.       c/ Nhóm thực vật C4.                  d/ Nhóm thực vật C3.Câu85: Sự trao đổi nước ởthực vật C4 khác với thực vật C3 như thế nào?       a/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nướcnhiều hơn.       b/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nướccao hơn.       c/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nướcít hơn.       d/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nướcít hơn.Câu86: Chutrình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào?       a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2bình thường, nồng độ CO2 cao.       b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độCO2, O2 bình thường.       c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2cao.       d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độCO2, O2 thấp.Câu87 Nếu cùng cường độchiếu sáng thì:       a/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quảquang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.       b/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quảquang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.       c/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quảquang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.       d/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quảquang hợp nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.Câu88: Sản phẩm quan hợpđầu tiên của chu trình canvin là:       a/ RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).            b/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).       c/ AM (axitmalic).                d/ APG (axit phốtphoglixêric).Câu89: Các tia sáng tímkích thích:       a/ Sự tổng hợp cacbohiđrat.       b/ Sự tổng hợp lipit.       c/ Sự tổng hợp ADN.                  d/ Sự tổng hợp prôtêin.Câu90: Đặc điểm hoạt độngcủa khí khổng ở thực vật CAM là:       a/ Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.       b/ Chỉ mở ra khi hoàng hôn.                c/ Chỉ đóng vào giữa trưa.       d/ Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.Câu91: Chutrình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?       a/ Giai đoạn đầu cố định CO2và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạptrong tế bào bó mạch.       b/ Giai đoạn đầu cố định CO2và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạptrong tế bào mô dậu.       c/ Giai đoạn đầu cố định CO2diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.       d/ Giai đoạn đầu cố định CO2diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.Câu92: Điểm bão hoà ánhsáng là:       a/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độiquang hợp đạt cực đại.       b/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độiquang hợp đạt cực tiểu.       c/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độiquang hợp đạt mức trung bình.       d/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độiquang hợp đạt trên mức trung bình.Câu93: Ý nào dưới đây khôngđúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM vớithực vật C4 khi cố định CO2?       a/ Đều diễn ra vào ban ngày.                                    b/ Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chutrình).       c/ Sản phẩm quang hợp đầu tiên.                      d/ Chất nhận CO2Câu94: Chu trình cố định CO2Ở thực vật CAM diễn ra như thế nào?       a/ Giai đoạn đầu cố định CO2và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ravào ban ngày.       b/ Giai đoạn đầu cố định CO2và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ravào ban đêm.       c/ Giai đoạn đầu cố định CO2diễn ra vào ban đêm còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trìnhcanvin đều diễn ra vào ban ngày       d/ Giai đoạn đầu cố định CO2diễn ra vào ban ngày còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trìnhcanvin đều diễn ra vào ban đêm.Câu95: Sự  Hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là:       a/ Tăng gcường khái niệm quang hợp.    b/ Hạn chế sự mất nước.       c/ Tăng cường sự hấp thụ nước của rễ.          d/ Tăng cường CO2 vào lá.Câu96: Ý nào dưới đây khôngđúng với chu trình canvin?       a/ Cần ADP.                                    b/ Giải phóng ra CO2.       c/ Xảy ra vào ban đêm.                  d/ Sản xuất C6H12O6(đường).Câu97: Phương trình tổngquát của quá trình hô hấp là:       a/ C6H12O6+ O2 à CO2+ H2O + Q (năng lượng).       b/ C6H12O6+ O2 à 12CO2+ 12H2O + Q (năng lượng).       c/ C6H12O6+ 6O2 à 6CO2+ 6H2O + Q (năng lượng).       d/ C6H12O6+ 6O2 à 6CO2+ 6H2O.Câu98: Trong quá trìnhquang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ:       a/ Nước thoát ra ngoài theo lỗ khí đượchấp thụ lại.       b/ Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên láqua mạch gỗ của thân và gân lá.       c/ Nước được tưới lên lá thẩm thấu qualớp tế bào biểu bì vào lá.       d/ Hơi nước trong không khí được hấp thụvào lá qua lỗ khí.Câu99: Điểm bão hoà CO2là thời điểm:       a/ Nồng độ CO2 đạt tối đa đểcường độ quang hợp đạt tối thiểu.       b/ Nồng độ CO2 đạt tối thiểuđể cường độ quang hợp đạt cao nhất.       c/ Nồng độ CO2 đạt tối đa đểcường độ quang hợp đạt cao nhất.       d/ Nồng độ CO2 đạt tối đa đểcường độ quang hợp đạt mức trung bình.Câu100: Quang hợp quyếtđịnh bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?       a/ Quang hợp quyết định 90 – 95% năngsuất của cây trồng.       b/ Quang hợp quyết định 80 – 85% năngsuất của cây trồng.       c/ Quang hợp quyết định 60 – 65% năngsuất của cây trồng.            d/Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng.


ĐÁp án:http://hankuti.tk/
Có một số không rõ thì hãy và:http://hankuti.tk/ mong các bạn thông cảm

  • AVATA
  • INFO
  • EXP
dinhthihan  Nam
Avatar bị cấm
No.3500  Prevented speak
PM Thêm bạn

Thăm Nhà
Chủ đề
69
Bài viết
292
Điểm
584
Zen
1713 £
Keng
309 $
Thank
3 Lần
Bạn
16
Status
2
Blog
10
Album
0
Chia sẻ
11
Đăng ký
5-3-2012
Zodiac
Dậu
Blood Type
A
Trang web
Khóa
09-12
Lớp
Khác
Sinh nhật
1993 Năm 3 Tháng 12 Ngày


  Hiện tại:   
  Edit user: 
Nhóm: Prevented speak
 
HUÂN CHƯƠNG

Bảo Bình Cự Giải Hổ Cáp
Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Designed by Nichi

Liên hệ|Lưu trữ|THPT Nguyễn Huệ

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team